Vëllezërit nga qumështi nuk konsiderohen nga rangu familjarë - Shejkh Feuzani