Pyetja e cila e bëri të qeshë Shejkh Mukbilin - Imam Mukbili