Prindi është ai që e prish fëmijën e tij - Shejkh Feuzani