Ne nuk bëjmë gara me asnjë për këtë botë! - Shejkh Jahja El-Haxhurij