Medhhebi Zejdi është i ndërtuar mbi dëshira - Imam Mukbili