Kush e shfaq shirkun është mushrik - Shejkh Feuzani