Gjykimi mbi përshëndetjen: Paqja qoftë mbi atë, i cili e ndjek udhëzimin‏ - Shejkh Feuzani