Gjykimi i dhënies selam atij që është duke u falur - Shejkh Feuzani