E keqja e hipokrizisë në të vepruarit e punëve të mira - Shejkh Feuzani