Dëgjimi i refuzimeve është prej kerkimit të dijes - Shejkh Ahmed En-Nexhmij