Dallimi midis kafirit dhe‏ mushrikut - Shejkh Feuzani