Dallimi midis gjykimit dhe kaderit - Shejkh Feuzani