A lejohet falja e Sabahut pas lindjes së diellit - Shejkh Ahmed En-Nexhmij