A konsiderohet heshtja ndaj bidatçive si mashtrim i muslimanëve? - Shejkh Feuzani