6 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

8) Rregulli i tetë; Miqësia dhe dashuria ndaj jobesimtarëve.
9) Rregulli i nëntë; Mos i merr hadithet e fitneve (të cilat tregojnë se do të ndodh kështu dhe ashtu) dhe t`i zbatosh në jetën/kohën tonë, duke thënë se kjo është koha e kësaj apo e asaj.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 15 Sha`ban 1433H - 05.07.2012