5 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

6) Rregulli i gjashtë; Fjala dhe vepra në kohën e fitneve duhet të jetë e kontrolluar. Jo çdo fjalë dhe vepër që të duket e mirë duhet ta thuash dhe veprosh atë.
7) Rregulli i shtatë; Allahu i Lartësuar na ka urdhëruar që t`i duam besimtarët dhe në veçanti dijetarët.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 8 Sha`ban 1433H - 28.06.2012