41 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

a) Nëntemë: Këshilla dhe fjalë nga Imamllarët e Ehli Sunnetit në ndjekjen e Sunnetit dhe ndalimin nga bidatet. Pjesa e dytë.
b) Nëntemë: Kushte dhe rregulla për thirrjen në Akiden e Selefus Salih.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 25 Muhar-ram 1437H - 07.11.2015