4 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

5) Rregulli i pestë; Parrullat apo deklaratat që ngrihen e thuhen në kohën e fitneve, qofshin ato të drejtuara nga shtetet apo nga thirrësat, duhet që besimtari të gjitha këto parrulla dhe deklarata t`i peshojë me peshoren e islamit të saktë, me peshoren e Ehli Sunnetit dhe Xhematit.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 1 Sha`ban 1433H - 21.06.2012