36 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e njëmbëdhjetë: Metodologjia e Ehli Sunnetit në sjellje dhe në moral. Pjesa e parë.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 18 Muhar-ram 1437H - 31.10.2015