32 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e tetë: Obligimi i bindjes ndaj kujdestarëve/të parëve të muslimanëve në gjërat që ata urdhërojnë, përderisa nuk ka në ato gjëra ndalesë fetare.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 12 Muhar-ram 1437H - 25.10.2015