3 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

3) Rregulli i tretë; Të jetë besimtari i drejtë në të gjitha çështjet e tij.
4) Rregulli i katërt; Të kapurit pas Kur`anit, Sunnetit dhe Xhematit.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 18 Raxheb 1433H - 07.06.2012