29 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e pestë: Dashuria (ndihma/pasimi) dhe urrejtja (largimi/distancimi) në Akiden e Ehlis-Sunneti uel Xhema`ah.
*) Rëndësia e dashurisë dhe urrejtjes.
*) Ehlis-Sunneti uel Xhema`ah i ndajnë njerëzit në tri kategori në bazë të dashurisë dhe urrejtjes.
*) Ehlis-Sunneti uel Xhema`ah e kanë besim të tyre se dashuria për hir të Allahut ka disa të drejta të cilat duhet (është e obligueshme) të reailizohen.
*) Ehlis-Sunneti uel Xhema`ah e kanë besim të tyre se urrejtja për hir të Allahut (që të realizohet) kërkon disa çështje.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 5 Muhar-ram 1437H - 18.10.2015