27 Përmbledhje rreth Akides së Ehlus-Sunneh uel Xhema`ah

Libri që po lexohet dhe shpjegohet, është një nga librat e Shejkhut Abdullah Ibn Abdul Hamijd El-Etherij (Allahu e ruajttë!) i titulluar:
"Përmbledhje rreth Akides së Ehlis-Sunneh uel Xhema`ah - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة"

1) Bazat e Akides së Selefus Salih, Ehli Sunneh uel Xhema`ah.
a) Baza e tretë: Qëndrimi i Ehli Sunnetit rreth çështjes së tekfirit (cilësimit të një personi si jobesimtar).
*) Llojet e Kufrit
*) Kufri i madh i cili të nxjerr nga Islami dhe llojet e tij.
*) Kufri i vogël i cili nuk të nxjerr nga islami.

Mësim i mbajtur në xhaminë pas spitalit në Kavajë - Shqipëri në datën 2 Muhar-ram 1437H - 15.10.2015