2 Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve

Broshura që po lexohet dhe shpjegohet është një nga broshurat e Shejkhut Salih Ali Shejkh (Allahu e ruajttë!) e titulluar:
"Rregullat fetare për qendrimin e muslimanit ndaj fitneve - الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن"

1) Rregulli i parë; Kur të shfaqen fitnet dhe ndryshon situata/gjendja atëherë duhet të kujdesesh me tri gjëra.
a) Të jesh i butë.
b) Të jesh i matur.
c) Të jesh i urtë.

2) Rregulli i dytë; Kur të shfaqen fitnet dhe ndryshon situata/gjendja, mos gjyko për diçka vetëm pasi ta kesh mësuar/përfytyruar mirë atë.

Ligjeratë e mbajtur në Shkodër - Shqipëri në datën 11 Raxheb 1433H - 31.05.2012