Nëse fëmija i vogël vdes, a ndërmjetëson për prindërit e tij?
Nëse fëmija i vogël vdes, a ndërmjetëson për prindërit e tij?

Pyetje:
Fëmija i vogël i cili vdes dhe është në moshën një vjeçare, a mund të ndërmjetësojë për prindërit dhe gjyshërit e tij?

Përgjigje:
Falenderimi i takon vetëm Allahut. Lavdërimi dhe paqja e Allahut është për të Dërguarin e Tij, familjen dhe shokët e Tij... dhe më pas.

Nëse Allahu dëshiron, e lejon atë që të ndërmjetësojë për prindërit e tij. Ndërsa sa i përket ndërmjetësimit për gjyshërit e tij, dija e kësaj çështjeje është tek Allahu.

Prej Allahut vjen suksesi. Lavdërimi dhe paqja e Allahut është për të Dërguarin tonë Muhammedin, familjen dhe shokët e Tij.

Komisioni i Përhershëm për hulumtime shkencore dhe fetua

Kryetar: Abdul Aziz Bin Baz (Allahu e mëshiroftë!)
Nënkryetar: Abdur Razak Afifi (Allahu e mëshiroftë!)
Anëtar: Abdullah Bin Gunejan (Allahu e mëshiroftë!)
Anëtar: Abdullah Bin Ku`ud (Allahu e mëshiroftë!)

Burimi:
Fetaual Lexhnetid Daimeti. Py nr 2 nga fetua 7077 – 3/343

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
24 Safer 1441H - 24.1.2019