A është i obligueshëm gusli ditën e xhuma për femrën?
A është i obligueshëm gusli ditën e xhuma për femrën?

Pyetje:
A është obligim gusli në ditën e xhuma për atë femër e cila falet në xhami ose në shtëpi?

Përgjigje:
Ajo që kuptohet (prej argumenteve) është se; është obligim. Në librat e saktë (Bukhariu dhe Muslimi) ka ardhur një hadith:

غسل الجمعة واجب على كل محتلم

Gusli i xhumasë është obligim për çdo musliman që ka hyrë në moshë.

Gjithashtu në një hadith tjetër thuhet:

Është detyrë mbi Muslimanët të që marrin gusël/të lahen (e pakta një herë) çdo javë. Ose diçka e ngjashme me këtë kuptim.

Autor:
Mukbil Ibn Hadij El-Uadi`ij
Allahu e mëshiroftë

Burimi:
Garatul Eshritati 2/463

Përshtati:
Sulejman Kushi
Durrës/Shqipëri
19 Rabi`unil Euuel 1441H – 17.11.19